سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

 

 به نام خداحضرت امیرالمؤمنین ع  در فرازی از وصیتنامه خود به امام حسین ع که در تُحَفُ العقول آمده است چنین فرمود :


کُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِیَةٌهر بلایی در برابر آتش جهنم عافیت است .


بخش زیادی از آیات قرآن کریم در باره قبر وبرزخ وقیامت وحساب وکتاب وبررسی وپاداش وکیفر اعمال وصحنه های روز قیامت واوصاف بهشتیان وجهنمیان وعذاب وآتش جهنم است. اعتقاد  وباوربه قیامت وبهشت ودوزخ ، در رفتار وکردار انسان ها تأثیرگذار است.کسانی که چنین باورهایی دارند  در رفتار واعمال وکارهای خود مراقبت می کنند ودست به هرکاری نمی زنند. از دروغ وبهتان وغیبت وشراب وزنا ومال حرام  وربا وپذیرش ظلم وستم ...پرهیز می کنند ولی کسانی که اعتقاد وباوری به عالم برزخ وقیامت وبهشت وجهنم ندارند ویا اعتقادات وایمان وباورشان ضعیف است ویا دچارانحراف عقیدتی هستند (مثل قوم یهود وصهیونیسم) ، در اعمال وکردار ورفتارشان ، مراقبت ندارند . آنهایی که اساسا منکر معاد وقیامت هستند همانند سردمداران کفر وستم وجنایت کاران وستمگران عالم  ،  اینها دست به هر خلاف وجنایتی می زنند وواهمه وترسی از کارشان نیز ندارند. (البته عذاب دردناک الهی در انتظارشان است)انسان مؤمن ومعتقد، حاضراست که  در فشارها وسختی ها وشکنجه ها قرارگیرد وقطعه قطعه گردد اما دست از آئیین راستین وایمان به خدا و... برندارد.اومی داند که تسلیم در برابر خواسته های ناحق وباطل وپیروی از هوی وهوس واطاعت از طاغوت وستمگر چه سرنوشت وعواقبی در روز جزا دارد.

امام حسین ع در یکی از شعارهای حماسی که در مقابل لشکر دشمن وخواسته های آنان مبنی برتسلیم شدن خواند اینگونه بود:

الموتُ اولى‏ مِن رکوبِ العارِ        

                                        والعارُ اولى‏ مِن دخولِ النَّارِ

  بحارالانوار، ج 45، ص 50)


 یعنی مرگ در نزد من سزاوارتر وشایسته تر است از اینکه زیر بار ذلت تسلیم شدن بروم وتحمل ذلت وخواری تسلیم نشدن در مقابل خواسته های دشمن بهتر است از دخول در آتش جهنم وآتش قهر الهی.

چه بسیارند کسانی که با ده ها وصدها نیرنگ وحیله از دستورات الهی شانه خالی می کنند به گمان اینکه چند روزی در این مرتع وچراگاه دنیا به خوبی بچرند وخوش باشند. اینها زمانی بیدار می شوند که کار از کار گذشته ووقت جبران  از دست رفته است . در روایتی از علی ع  آمده است که فرمود:النّاسُ نِیامُ إذا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا یعنی مردم در خواب(اشتغال به دنیا وخوشی های آن) هستند ولی همینکه مردند تازه بیدار می شوند که کجا هستند وچه کردند؟    } بحارالانوار، ج4، 43-        -این روایت از پیامبر اکرم نیز در منابعی چون مجموعه ورام، ج ،1 ص 150 آمده است. }

 

***نسیم معرفت***

 

متن از سید اصغر سعادت میرقدیم


 
تاریخ : چهارشنبه 93/5/22 | 6:8 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی